#5044.jpg

坂巻 貞彦

東京生まれ。
1976年よりアニメーションに従事。
現在(有)デルタピークプロダクション所属。

Sadahiko Sakamaki